Vedtægter

Foreningens Vedtægter


 

§ 1 - Forening

Foreningens navn er ”BORNHOLMSKE FLYGTNINGEVENNER”- En del af Dansk Flygtningehjælp, og den har hjemsted i Bornholms Regionskommune.

Foreningen tilslutter sig Frivillignet, som er en del af Dansk Flygtningehjælp og herunder deres gældende retningslinjer for at være frivillig.


 

§ 2 - Formål

Foreningens formål er at yde praktisk hjælp og rådgivning til flygtninge, samt at etablere foranstaltninger af social, kulturel og humanitær art, i samarbejde med flygtninge og deres egne organisationer. Gennem dette arbejde skal flygtningene hjælpes til en bedre kontakt med og indslusning i det danske samfund, således at der skabes forståelse og tolerance overfor flygtninge og deres situation, og således at de ikke isoleres hverken menneskeligt eller socialt.


 

§ 3 - Medlemmer

Alle enkeltpersoner, som støtter foreningens formål, kan optages som medlemmer. Alle medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen.

Som frivillig i Bornholmske Flygtningevenner har man skærpet tavshedspligt i lighed med offentligt ansatte.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem i tilfælde af manglende overholdelse af formålsparagraf eller har en uhensigtsmæssig adfærd overfor medlemmer eller flygtninge. Eksklusionen skal endelig vedlægges på generalforsamling til godkendelse.


 

§ 4 – Øverste myndighed

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance og fyldt 18 år.


 

§ 5 – Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i marts/april, og skal indkaldes med 14 dages varsel ved annoncering i den lokale dagspresse, eller ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Eventuelle forslag fra medlemmerne, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen eller 10 medlemmer ønsker det.


 

§ 6 – Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse, som selv konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen for 2 år, således at 2 eller 3 medlemmer skiftevis er på valg hvert år.

Til bestyrelsen vælges desuden et antal flygtninge (max 1 fra hver nationalitet) som observatører. Observatørerne vælges for 1 år af gangen.

De af bestyrelsen indgåede forpligtelser, på foreningens vegne, hæfter alene foreningens formue.

Bestyrelsen meddeler foreningens kasserer fuldmagt over bankkonti.


 

§ 7 – Dagsorden til generalforsamling

Generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent og referent.

Formandens beretning.

Kassereren aflægger foreningens reviderede regnskab for periode svarende til kalenderåret.

Fastsættelse af kontingent.

Indkomne forslag.

Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. §6.

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.

Valg af mindst 2 observatører for 1 år. Max 1 fra hver nationalitet.

Valg af kritisk revisor blandt medlemmerne for 2 år.

Valg af suppleant for kritisk revisor blandt medlemmerne for 1 år.

Eventuelt.


 

§ 8 – Opløsning

Foreningen kan opløses, hvis mere end halvdelen af de registrerede medlemmer pr. 01.03.20xx på en generalforsamling ønsker det. Hvis halvdelen ikke er til stede, kan opløsning vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, hvor der i så fald kræves almindeligt flertal af de fremmødte for forenings opløsning.

Opløses foreningen, tilfalder foreningens formue en af bestyrelsen udpeget humanitær organisation, som hjælper flygtninge.


 

§ 9 – Vedtagelsesdato

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 14. april 2016

 

 

Foreningen kan kontaktes via Formanden eller et af de andre medlemmer af bestyrelsen.


Bankoplysninger:

Nordea Reg. 0650 konto nr 3497-534-118

CVR. 3137 7560

Bornholmske Flygtningevenner

Multietnisk Kulturhus

Lille Madsegade 32

3700 Rønne

Telefon Anne Marie Brems: 22884667

Email: Ambrems@gmail.com

Bornholmske Flygtningevenner

Venner skaber integration og venskaber